Uw browser ondersteund geen javascript!
Waar bent u naar op zoek?
Search
Sluit zoekvenster
Location
Taylor Groep Drs. F. Bijlweg 238, 1784 MC Den Helder

Wist u dat

Contractclausule Corona


Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt
voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.
De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de
overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, respectievelijk door de overheid genomen
en nog te nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs
voor het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud.


Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid
vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de technisch aannemer
voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnverlenging. Een aantal, niet
limitatieve voorbeelden, van de gevolgen van het coronavirus zijn kostenverhogingen en
vertragingen als gevolg van extra te nemen maatregelen op het gebied van
arbeidsomstandigheden en prijsstijgingen van materialen als gevolg van schaarste.

Indien correcte en/of tijdige nakoming van deze overeenkomst door de opdrachtnemer
onmogelijk is als gevolg van (onder meer aanbevelingen of maatregelen van de overheid in
verband met) het coronavirus, is deze hiervoor niet aansprakelijk en/of schadeplichtig.
Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de technisch
aannemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in
uitdrukkelijke afwijking en/of aanvulling van eventuele algemene voorwaarden.

Monitoring en informatie
Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk
respectievelijk het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met
elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk respectievelijk het (meerjarig)
onderhoud.


Met het oog daarop zal de technisch aannemer regelmatig – in beginsel twee wekelijks –
met de opdrachtgever de voortgang van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud
bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich
hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De
technisch aannemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de ten gevolge van het
coronavirus opgetreden extra kosten.

 

Partners

wij ondersteunen

We gebruiken cookies om de website's gebruikerservaring te verbeteren
Door op een van de links op de pagina te klikken geef je toestemming om cookies weg te schrijven
OK, ik accepteer de cookies Nee, ik wil meer informatie