Waar bent u naar op zoek?
Search
Sluit zoekvenster
Location
Taylor Groep Drs. F. Bijlweg 238, 1784 MC Den Helder

Periodieke controle

Gebouweigenaren en gebruikers dienen hun installaties periodiek te laten controleren door een deskundige en volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek. Dit is in Nederland een verplichting maar naast deze verplichting geeft u hiermee de juiste periodieke controle/onderhoud aan uw installaties. Hiermee zult u installatie langer mee gaan en uiteindelijk niet onbelangrijk het wegnemen van risico’s voor uw gebouw en personeel.

 

Nen 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

De norm NEN 3140 heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. Hieronder vallen ook de handgereedschappen. De norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Hierbij is een periodieke controle van elektrische veiligheid een vereiste. De wet geeft hier verder geen invulling aan maar in de praktijk wordt de veiligheid geborgd door het uitvoeren van de periodieke inspecties van de elektrische handgereedschappen.

Zonnepanelen en de daarbij benodigde zonne-energie systemen zijn sterk in opkomst, deze zonne-energie installaties worden ook wel PV installaties of Solar installaties genoemd. Door deze groei vindt er op internationaal niveau overleg plaats over de veiligheid en de kwaliteit van deze zonnestroomsystemen. Een onjuiste installatie van een zonne-energie systeem kan namelijk leiden tot brand of zelfs elektrocutie. Het is daarom van groot belang dat de installatie regelmatig wordt gecontroleerd op (net)kwaliteit en veiligheid waar u, als leverancier, uiteraard verantwoordelijk voor bent.

De Elektra Zonnepanelen Check (EZC) is een uniforme en praktijkgerichte (oplevering) inspectie. Als uitgangspunt voor de EZC worden de normen NEN1010 / NTA8011 / NTA8013 / NPR5310 en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1: 2018 gehanteerd. Deze normen zijn bepaald voor het inspecteren van zonne-energie installaties en zijn volledig afgestemd op de eisen van de verzekeraars.

 

Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Noodverlichting en vluchtroute aanduiding (meestal vluchtrouteverlichting genoemd) spelen een grote rol binnen de brandveiligheid van gebouwen. Het is echter geen vrijwillige keuze:

Eigenaren en werkgevers zijn beide verplicht om aan de eisen te voldoen. Hier vallen noodverlichting en vluchtroute aanduiding ook onder. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven waar de eigenaar of gebruiker van het gebouw moet voldoen. Deze regels worden aangevuld door de Arbo wanneer er gewerkt wordt in het pand. Dat betekent concreet dat zowel de gemeente als de brandweer en de Arbeidsinspectie langs kunnen komen om te kijken of de noodverlichting en vluchtroute aanduiding voldoet aan NEN-EN 1838.


 

Omdat de lucht binnenshuis vaak ongezonder blijkt dan buitenlucht, is ‘basis-ventileren’ sinds 2006 bij wet verplicht voor alle nieuwbouw. Hoe beter we onze woningen isoleren, hoe meer de vervuilde lucht er namelijk blijft hangen en hoe minder frisse lucht er binnenkomt. Sinds 2016 moeten ventilatiesystemen ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Omdat ventilatie en energiezuinig wonen hand in hand zouden moeten gaan, werden er bepaalde regels rond de energieprestatie van woningen vastgelegd in de zogenaamde EPB-eisen. Zo moeten nieuwbouwwoningen beschikken over een ventilatiesysteem waarmee in principe je 3,6m³ lucht per uur per vierkante meter vloeroppervlak kunt aan- of afvoeren. Zo ben je er zeker van dat je woning de vervuilde, vochtige binnenlucht voldoende afvoert. Bereken makkelijk met onze tool aan welke eisen je ventilatie moet voldoen en je kunt erop rekenen dat je een gezonde luchtkwaliteit in huis creëert. 

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water.

Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid regels opgesteld. Bijvoorbeeld voor leidingwaterinstallaties in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Voor natte koeltorens geldt dat ze gemeld moeten worden en dat er een beheersplan moet worden uitgevoerd. Ook in zwembaden moet men een beheersplan uitvoeren om besmetting te voorkomen. En voor evenementen met waterverneveling moet de gemeente toestemming geven.

Energie Akkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei is een overeenkomst uit 2013 tussen 47 partijen: overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijk organisaties en financiële instellingen.

Het doel is de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Met een aandeel van 4 procent hernieuwbare energie ligt Nederland in 2013 binnen Europa achterop. Met een succesvolle uitvoering van het akkoord kan Nederland weer in de pas lopen, Europese doelen halen en een impuls geven aan economie en werkgelegenheid. De afspraken gaan over energiebesparing, duurzame opwekking, schone technologieën en klimaatbeleid. Ze leiden tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de markten voor schone technologie.

Onze overheid zet zich actief in om aan het Energieakkoord te voldoen. Zowel gebouweigenaren als gebouwgebruikers ontkomen niet meer aan de opgelegde energiewetgeving. Van isolatie en duurzame energie-opwekkers tot een zuinig wagenpark: de te nemen maatregelen worden steeds concreter. Adviseurs tonen zakelijke grootverbruikers hoe zij het energieverbruik kunnen verlagen. Via een uitgebreide energiescan, die aansluit bij de door de overheid gestelde eisen, geven zij inzicht in effectieve bespaaropties. Een kostenverlaging blijkt vaak snel te realiseren. Duurzame maatregelen, op bouwkundig, elektrotechnisch vlak of in uw koel en warmte-installatie, maken uw gebouw waardevoller. En u biedt banken en financiers ook een extra zekerheid. Een issue dat steeds vaker zal meewegen in de (her)financiering van gebouwen.

Voor meer informatie klikt u hier!

Partners

wij ondersteunen

Waar bent u naar op zoek?
Search
Sluit zoekvenster
Location
Taylor Groep Drs. F. Bijlweg 238, 1784 MC Den Helder